ประชุมเตรียมความพร้อม และจัดนิทรรศการ แสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม KM ภาพกิจกรรม 2559

ประชุมเตรียมความพร้อม และจัดนิทรรศการ แสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
ในวันอังคารที่ 15 -16 พฤศจิกายน 255910

12

13

00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9